Bestuur

Scouting Westenenk heeft twee besturen. Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de leden en leiding.

Heeft u iets te vragen of mee te delen aan het bestuur mail dan naar bestuur@scouting-westenenk.nl.

Het stichtingsbestuur richt zich op het onderhoud van het clubgebouw.

Verenigingsbestuur

De missie van het verenigingsbestuur is om de continuïteit (en groei) van de vereniging te waarborgen. Dit houdt in dat het bestuur taken op zich neemt die van belang zijn voor het voortbestaan van de vereniging. Het gaat daarbij om:

 • Het faciliteren van speltakken zodat voor de verschillende leeftijdsgroepen een aantrekkelijk spelprogramma kan worden aangeboden.
 • Het spelen van een zichtbare rol in de samenleving.
 • Werven en binden vrijwilligers aan de vereniging.
 • Coaching van leiding in hun ontwikkeling en verzorgen van trainingen en opleidingen.

Deze missie krijgt vorm in de visie van het bestuur van scouting Westenenk:

 • Het is erg belangrijk dat we als Scoutinggroep een hoog niveau van spelprogramma’s ontwikkelen die veel kinderen aantrekken. Hiervoor zullen we steeds moeten blijven leren en innoveren. Het bestuur richt zich op initiatieven om de leiding van de speltakken te faciliteren met inspiratie en materiaal.Belangrijke thema’s bij de spelprogramma’s zijn het bevorderen van plezier, uitdaging, samenwerking, creativiteit, bewegen en experimenteren. Ook is het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dit kan uiting krijgen in het behalen van insignes.
 • Het voortdurend verbeteren van ons verenigingsterrein en -gebouw is een aandachtspunt van het bestuur. We hechten aan een prettig gebouw en terrein waar kinderen het prettig en veilig kunnen met elkaar kunnen spelen. Hiervoor werken we intensief samen met het stichtingsbestuur.
 • De samenleving is voortdurend aan het veranderen. Om op deze veranderingen in te kunnen spelen zullen we als Scoutinggroep middenin de samenleving moeten staan. Het Verenigingsbestuur is van mening dat een sterke Scoutinggroep, een vereniging is die veel verbinding heeft met groepen in de samenleving. Contact met de samenleving krijgt vorm door samen te werken met andere scoutinggroepen en andere groepen in de samenleving zoals scholen en instellingen: samen met andere groepen dingen ondernemen en blijven leren van elkaar.
 • Communicatie met ouders, vrijwilligers en de omgeving speelt een belangrijke rol.
 • De binding met vrijwilligers krijgt vorm door de inzet van alle vrijwilligers te waarderen. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur gewerkt aan:

 • Het verbeteren en uitvoeren van de financiële administratie en ledenadministratie.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van het betrekken van vrijwilligers door middel van een onderzoek onder ouders en netwerkactiviteiten.
 • Het opzetten en uitvoeren van een nieuwe website voor Scouting Westenenk.
 • Het verlenen van hand- en spandiensten bij leiding.
 • Overleg met leiding en stichtingsbestuur.

Stichtingsbestuur

Stichting Westenenk Geert Groote

De stichting is eigenaar van het terrein “De Wueste” gelegen aan de Pekelharingsweg 9, 7414 KM Deventer.Tevens eigenaar van het gebouw en (kampeer)materiaal.

Doelstelling is een optimaal, financiëel gezond en een toekomstgericht beheer ten behoeve van gebruik door een scoutinggroep.

Dit wordt bereikt door:

 • systematisch en jaarlijks plegen van onderhoud,
 • met name voor het oude gebouw (daterend uit 1949) regelmatig uitvoeren    van (deel)renovatieplannen
 • regelmatig overleg met de hoofdhuurder over onderhoud
 • voor het verkrijgen van extra inkomsten zo veel mogelijk aan derden   verhuren
 • in nauw overleg met de hoofdhuurder subsidiemogelijkheden aanboren
 • er worden geen langjarige schulden gemaakt.
 • De huur, die betaald wordt door de hoofdhuurder: Scouting Westenenk wordt gedeeltelijk betaald in geld en gedeeltelijk in arbeid.

Het bestuur bestaat uit:

 • 4 leden benoemd door de groepsraad van Scouting Westenenk
 • 3 onafhankelijke leden.

Zij worden telkens voor 1 jaar benoemd.

Geschiedenis

In 1937 kon de Westenenkgroep Deventer I het terrein “De Wueste” huren van het Grote en Voorster Gasthuis (Verenigde Gestichten). Dit was een laaggelegen terrein in de uiterwaarden. Er is in dat jaar een clubhuis gebouwd. Het clubhuis heeft de oorlog vrijwel ongeschonden overleefd (padvinderij was tijdens de oorlogsjaren verboden); het kampeer materiaal was tijdig uit het clubhuis verwijderd en opgeslagen bij de leden thuis. Na de oorlog in 1949 is het clubhuis afgebrand en hetzelfde jaar weer herbouwd en officieel geopend op 29 oct. 1949 door mevr Storm de Grave van de Bannink. In 1975 is de rowanbasis gebouwd en in 1984 is het terrein ons eigendom geworden. Daarna heeft het waterschap de dijk verlegd zodat ons terrein inmiddels binnendijks ligt en niet meer onregelmatig onder water staat.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.