Privacy

Privacystatement
Het Privacybeleid van Scouting Westenenk is als volgt nader uitgewerkt:
Scouting OnLine (SOL, het ledenadministratiesysteem van Scouting
Nederland)
Het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland (SOL) wordt ook door
Scouting Westenenk gebruikt om de informatie van leden op te slaan en inzichtelijk
te maken. Afhankelijk van welke rol iemand heeft binnen onze vereniging kunnen zij
geen, een klein deel van de, een groter deel van de of alle gegevens inzien van de
leden. Als (ouder van een) lid is het altijd mogelijk om de eigen gegevens in te zien
en indien gewenst deze te anonimiseren voor iedereen behalve voor de
ledenadministratie. We wijzen er graag op dat een verandering van deze gegevens
niet automatisch vanuit SOL aan de leiding bekend gemaakt wordt. Het is daarom
verstandig de wijziging ook mondeling aan de leiding van de betreffende speltak
kenbaar te maken.
Mocht u vragen hebben omtrent SOL of de administratie van gegevens neem dan
contact op met de Ledenadministratie.

Foto- en video-opnamen
Wij gebruiken gemaakte foto- of video-opnamen voor publicatie op Social Media van
Scouting Westenenk (Facebook), de website of publicatie in het Scouting Magazine
(alleen (ouders van) leden krijgen deze opnamen te zien). We plaatsen nooit foto’s
van kinderen in zwemkleding of foto’s die als aanstootgevend zouden kunnen
worden beschouwd. Het doel van de foto’s is altijd om de activiteit te tonen en niet
de leden.
Als (ouder van een) lid van Scouting Westenenk is het mogelijk de eerder gegeven
toestemming voor een of meer van deze categorieën te wijzigen. Dit is mogelijk in
SOL, bij ‘aanvullende lidgegevens’. We wijzen er graag op dat een verandering van
deze toestemming niet automatisch vanuit SOL aan de leiding bekend gemaakt
wordt. Het is daarom verstandig de wijziging ook mondeling aan de leiding van de
betreffende speltak kenbaar te maken.

We plaatsen groepsfoto’s (tijdens activiteiten met de hele groep) inclusief leden
waarvan een bezwaar bekend is. Mocht daar bezwaar op zijn dan dient dat bezwaar
bij aanmelding aan de groepsactiviteit bekend te zijn bij de organisatie.
Bij deelname aan activiteiten die niet door Scouting Westenenk worden
georganiseerd hebben wij geen invloed op het plaatsen van foto- of video-opnamen
van leden waarvoor een bezwaar geldt. Wij doen echter ons best om in de gaten te
houden of er foto- of video-opnamen geplaatst zijn en, indien van toepassing,
melding te doen bij de organisatie van het plaatsen.
Mocht er een foto of video gepubliceerd zijn die niet gepubliceerd had mogen
worden neem dan contact op met ons.

Gezondheidsformulier
Jaarlijks, voorafgaand aan de zomervakantie, wordt aan alle (ouders van) leden
gevraagd een gezondheidsformulier in te vullen. Dit kan informatie bevatten over de
ziektekostenverzekering, contactgegevens van ouders en/of anderen,
bijzonderheden omtrent medicijngebruik en aandoeningen, etc. Het formulier kan
digitaal ingevuld worden en opgeslagen, maar wordt ook geprint bewaard in een
map. Deze gegevens zullen na het kamp vernietigd (verbrand/versnipperd) worden.
Tevens zult u hiervan in kennis worden gesteld.
Formulier ‘Toestemming op kamp naar het buitenland’
In het geval dat een speltak naar het buitenland gaat op zomerkamp is een formulier
‘toestemming op kamp naar het buitenland’ (wettelijk) verplicht in te vullen voor elke
deelnemer onder de 18. Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van
bevoegde ouders/voogden is verplicht om als bijlage mee te geven. Na afloop van
het kamp wordt het formulier inclusief de kopie paspoort(en) of identiteitskaart(en)
vernietigd (verbrand).
Beveiliging van persoonsgegevens
Naast de gezondheidsformulieren kan het voorkomen dat (leiding van de) speltakken
een papieren en/of digitale versie van de belangrijkste gegevens van leden in de

kast hebben liggen of op hun smartphone hebben. De (leiding van de) speltakken
zorgt ervoor dat deze gegevens op een veilige manier worden bewaard.
In het geval van onrechtmatige toegang tot, vernietiging van of onrechtmatige
wijziging van gegevens van leden is er sprake van een datalek. Een datalek wordt
gemeld aan het bestuur dat zal besluiten welk gevolg er gegeven wordt. Indien er
sprake is van een inbreuk op de privacy zullen de (ouders van de) desbetreffende
leden op de hoogte worden gesteld. Indien noodzakelijk zal er contact opgenomen
worden met scouting nederland i.v.m. de meldplicht datalek.

In- en uitschrijven
Inschrijven als aspirant-lid gebeurt op de per e-mail. De ingevulde gegevens worden
gebruikt om een aspirant-lid na een eventuele wachtlijstperiode uit te nodigen om
een gemaximeerd aantal keer te kijken bij een speltak. Na dit maximum aantal
‘proefopkomsten’ wordt gevraagd of er een lidmaatschap aangegaan mag worden.
In het geval dat iemand lid wil worden, wordt er een definitief inschrijfformulier, een
machtiging tot afschrijving van het lidmaatschapsgeld en aanvullende informatie met
betrekking tot toestemming voor het plaatsen van foto- of video-opnamen etc.
verstrekt. Na definitieve inschrijving wordt het inschrijfformulier en de machtiging
gearchiveerd (papieren versie in een map in een afgesloten kast, digitale versie op
een Cloudomgeving).
Indien een lid zich uitschrijft worden zijn of haar gegevens zo snel mogelijk
vernietigd. Eerder gepubliceerde foto- of video-opnamen blijven echter zichtbaar.\

Website.
Onze website maakt geen gebruikt van cookies, Trackers of analytics.
Mocht dit in de toekomst gaan veranderen zal deze informatie nooit aan derde verstrekt worden zonder dit aan te geven in dit statement.

 

Privacy statement van Scouting Nederland
Tot slot verwijzen we graag naar het Privacy Statement van Scouting Nederland, dat
wij onderschrijven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.